Miljö

Bong Sverige AB ska bidra till en långsiktig ekologisk hållbar utveckling genom att tillverka och erbjuda produkter som under sin livscykel ger minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska följa gällande miljölagsstiftning, föreskrifter och myndigheters regler. Tillstånd och villkor utgör endast miniminivån för vårt miljöarbete.

 

Det ska uppnås genom att:

- förbettra produktionsmetoder så att miljpåverkande emissioner minimeras

- så stor del som möjligt av vårt råvarusortiment uppfyller kriterierna enligt Svanenmärket.

- aktivt arbeta med kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser

- öka kunskapen och medvetandet hos våra medarbetare, kunder och leverantörer som leder till en långsiktig ekologisk hållbar utveckling

- sträva efter att till stor del använda transportörer som i sin verksamhet tar hänsyn till miljön

x

1306_d7f62d79.png


Återvinning

Basråvaran till pappret som används vid tillverkning av kuvert är fornybar och allt papper som används uppfyller de krav som ställs av kunder och myndigheter. Papperskvaliteterna är godkända för att ingå i Svanmärkta produkter.

Kartonger och transportemballage är miljöanpassade och ger inte upphov till miljöfarligt avfall. 

Idag finns inte processen att hantera fönsterfilm och vissa limrester hos samtliga pappersbruk som hanterar returpapper. Därför kan det vara svårt för slutkunden att bedöma om det går att återvinna eller inte.  Vill man återvinna kuvertet får man således klippa bort allt lim och ta bort fönsterfilmen för att vara säker på att det blir rätt. I annat fall rekommenderar vi att sortera kuverten som brännbart matelial.

Pappersspill som uppstår vid kuvert- och påstillverkning återvinns.  Tryckplåtar, reprovätskor och färg återvinns eller destrueras genom återvinningsföretag.

  • Information om nya FTI avgifter på serviceförpackningar

Från och med den 1 januari 2020 kommer Bong att justera FTI avgift er på de serviceförpackningar av
papper och plast som berörs enligt de nya priser som FTI aviserat gälla från och med den 1 januari 2020.

Läs mer om FTI avgifterna HÄR

Bong Sverige AB är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

2565_d0593386.jpg

Kvalitet

Kvalitetspolicy - 

Bong Sverige AB ska erbjuda kuvert- och postemballagelösningar i kundanpassade system som ökar värdet och effektiviteten för våra kunder.

Det ska uppnås genom:

Kunden i centrum - kundfokusering, alla medarbetare ska vara medvetna om kundens och övriga inressenters krav, behov och förväntningar på våra produkter och leveranser.

Ansvarskännande - var och en som arbetar inom företaget ansvarar med sin egen insats för att kvaliteten uppretthålls getemot kund.  Ledningens ansvar är att tillgängliggöra resurser för detta arbete.

Noll fel - vår attityd i kvalitetsarbetet är 0-fel vilket innebär att vi alltid åtgärdar orsaken til felen genom ständig förbättring så vi slipper uppleva repriser.

Genom kompetensutveckling, strategisk målstyrning och ständiga förbettringar på alla nivåer skal vi ligga steget före i vår egen verksamhetsutveckling.

 

 

53_d7f62d79.png


cold_seal.png